O PROJEKCIE

Idea bezinteresownej pomocy jest jedną z najcenniejszych i najbardziej wzbogacających postaw, jaką może kierować się człowiek w spotkaniu z innymi. Jest także założeniem działań projektu „Wolontariat drogą do praworządności” ogólnopolskiego, kompleksowego programu kształcenia i wsparcia, mającego na celu zapobieganie przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Stwarzamy możliwości zaangażowania w różnorodne formy wolontariatu, poszerzania wiedzy i kompetencji dotyczących przyczyn przestępczości nieletnich, oferujemy pomoc i wsparcie dla młodzieży i ich rodziców. Nasz program adresowany jest do osób powyżej 13 roku życia (także przebywających w placówkach wychowawczych) oraz dorosłych.

JAKI JEST
GŁÓWNY
CEL
PROJEKTU?

Naszym głównym celem jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości dzieci i młodzieży, resocjalizacja oraz pomoc osobom pokrzywdzonym. Poprzez ogólnopolskie kampanie informacyjne i autorskie projekty społeczno-kulturalne popularyzujemy ideę wolontariatu jako narzędzia pozytywnie oddziałującego na całe społeczeństwo. Chcemy zmienić stereotypowe postrzeganie osób dotkniętych wykluczeniem społecznym i mających problemy z prawem, jako jednostek będących wyłącznie beneficjentami pomocy. Przede wszystkim jednak myślimy o wspieraniu młodzieży i o ich problemach – pokazujemy młodym ludziom szerokie możliwości rozwoju i zdobywania nowych kompetencji w ramach wolontariatu, rozbudzamy pozytywną motywację do zmiany patologicznych nawyków i środowiska, zaszczepiamy w nich przekonanie, że pomaganie innym może być drogą do lepszego życia.

Naszym głównym celem jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości dzieci i młodzieży, resocjalizacja oraz pomoc osobom pokrzywdzonym. Poprzez ogólnopolskie kampanie informacyjne i autorskie projekty społeczno-kulturalne popularyzujemy ideę wolontariatu jako narzędzia pozytywnie oddziałującego na całe społeczeństwo. Chcemy zmienić stereotypowe postrzeganie osób dotkniętych wykluczeniem społecznym i mających problemy z prawem, jako jednostek będących wyłącznie beneficjentami pomocy. Przede wszystkim jednak myślimy o wspieraniu młodzieży i o ich problemach – pokazujemy młodym ludziom szerokie możliwości rozwoju i zdobywania nowych kompetencji w ramach wolontariatu, rozbudzamy pozytywną motywację do zmiany patologicznych nawyków i środowiska, zaszczepiamy w nich przekonanie, że pomaganie innym może być drogą do lepszego życia.

Pokazujemy różne możliwości jakie daje wolontariat, poprzez autorski program edukacji prawno-społeczno-obywatelskiej:

  przedstawiamy ideę wolontariatu jako cenny i atrakcyjny model kształtowania dobrych postaw wśród dzieci i młodzieży;
  budujemy pozytywną i kreatywną atmosferę wokół bezinteresownego pomagania innym;
  staramy się wyzwalać potencjał, poczucie sprawczości i własnej wartości wśród osób dotkniętych wykluczeniem społecznym i będących narażonymi na patologie;
  organizujemy warsztaty, szkolenia, konferencje dla rodziców i wszystkich zainteresowanych, spotkania z młodzieżą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w ośrodkach socjoterapeutycznych, wychowawczych i zakładach poprawczych;
  realizujemy badania naukowe w zakresie badania przyczyn przestępczości nieletnich i oddziaływania wolontariatem w celu przeciwdziałania przestępczości młodzieży;
  prowadzimy Ośrodki Wsparcia – Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości i Pomocy Ofiarom Przestępstw, w których można uzyskać bezpłatne konsultacje.

  w ramach funkcjonowania Sieci Ośrodków Wsparcia Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości i Pomocy Ofiarom Przestępstw uruchomiliśmy 5 ośrodków świadczących bezpłatne konsultacje: psychologiczne, psychoterapeutyczne, prawne, socjoterapeutyczne, terapii uzależnień i doradztwa zawodowego i wolontariatu;
  spotkania w szkołach o tematyce przestępczości nieletnich i rozpowszechniania idei wolontariatu jako metody jej przeciwdziałania;
  spotkania w ośrodkach wychowawczych, socjoterapeutycznych i poprawczych o tematyce resocjalizacji nieletnich metodą wolontariatu;
 warsztaty wychowawcze dla rodziców;
  warsztaty specjalistyczne dla nauczycieli/pedagogów;
 kampanię informacyjno-promocyjną;
  działamy w internecie i w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok);
 konferencje naukowe w zakresie analizy stanu i uwarunkowań przestępczości nieletnich;
 badania naukowe w zakresie analizy przyczyn i uwarunkowań przestępczości nieletnich oraz sposobów jej zapobiegania w oparciu o ideę wolontariatu.

  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku 13-19 lat;
  młodzieży w wieku 13-18 lat przebywającej w ośrodkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych i zakładach poprawczych;
  osób potrzebujących wsparcia;
  osób zainteresowanych funkcjonowaniem całego systemu profilaktyki przestępczości;
  rodziców i opiekunów prawnych;
  osób, które pracują stykają się z problemami wychowawczymi: rodziców i pedagogów.

Czasem rozmowa może pomóc...

Nie bój się z niej skorzystać. Jesteśmy tu dla Ciebie!

#sztukapomagania

Zachęcamy do czytania naszego bloga!

Znajdziecie tam artykuły poszerzające wiedzę o różnych problemach młodzieży, przydatne informacje i ciekawostki. Będziecie mogli też bliżej nas poznać.

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do naszego newslettera!

Będziemy regularnie przesyłać Ci najnowsze informacje o naszych działaniach i organizowanych przez nas wydarzeniach.